MISIONI YNË

Janë katër shtylla në të cilat punon fondacioni ynë: edukimi, avokimi, hulumtimi dhe mbledhja e fondeve.

Edukimi i pacientëve dhe ofruesve të kujdesit shëndetësor për përmirësimin e cilësisë së ndihmës së ofruar përmirësimin e cilësisë së ndihmës së ofruar

Avokimi në interes të nënave dhe fëmijëve për shëndet më të mirë

Hulumtimi dhe studimet që identifikojnë mangësitë në shëndetin e nënës dhe fëmijës

Furnizimi me mjekime dhe pajisje për shpëtimin e jetës së nënës dhe fëmijës

Drejtimet Strategjike

Avokojmë për shëndet më të mire të nënës dhe fëmijës

Studiojmë problemet e shëndetit të nënës dhe fëmijës dhe zhvillojmë sistemet për të adresuar ato

Zhvillojmë dhe implementojmë programe për përmirësimin e shëndetit të nënës dhe fëmijës

Kontributi në përpjekjet për adresimin e dhunës ndaj grave dhe abuzimit të fëmijëve;

Prioritizojmë aktivitetet drejt uljes së shkallës relativisht të lart të vdekshmërisë së nënës dhe të posalindurve