Partnerët dhe Donatorët

Home |Partnerët dhe Donatorët

Partnerët

Ministria e shendetesise

QKUK

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Prishtinë

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Ferizaj

Ministria e shendetesise Ministry of Health in Kosovo

Ministria e Shëndetësisë – si rezultat i suksesit të mëparshem të partneritetit Dartmouth-Kosovë, ANF ka qenë duke punuar me Ministrinë së fundmi në krijimin e linjave profesionale për Gjinekologjinë/Obstetrikën dhe Neonatologjinë, në ndërtimin e një sistemi më të mirë menaxhues të ofrimit të kujdesit shëndetësor për nëna dhe fëmijë, fuqizimin e partneritetit Dartmouth-Kosovë, si dhe ofrimin e asistencës teknike në politika shëndetësore dhe hulumtim.

UCCK

QKUK – Qendra Klinike Universitare e Kosovës, është i vetmi institucion në Kosovë që ofron shërbime të nivelit terciar në kujdesin shëndetësor. ANF ka ofruar mbështetje të vazhdueshme QKUK-së në pesë vitet e fundit duke përfshirë sigurimin e inkubatorëve për foshnja, furnizimin e ilaçit jetë-shpëtues Survanta, makinën SiPAP që rregullon frymëmarrjen në foshnja dhe shumë të tjera. Projekti i partnetitetit tonë më të fundit përfshin hapjen e Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në Klinikën Gjinekologjike Obstetrike, ku çdo ditë rreth 20 gra ndjekin seanca edukimi rreth planifikimit të familjes, shtatzënisë dhe kujdesit të fëmijës.

Main Family Medicine Center in Prishtina

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Prishtinë ofron shërbime të nivelit primar në Komunën e Prishtinës. QKMF në Prishtinë tashmë ka integruar shërbimet e Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në kuadër të shërbimeve ditore të Qendres së Mjekësisë Familjare numër 4 në ofrimin e shërbimeve edukative të kujdesit para dhe post natal për gratë shtatzëna dhe çiftet. Në të njëjtën kohë zoton zgjerimin e këtyre shërbimeve edhe në disa QMF të tjera në Prishtinë.

Main Family Medicine Center in Ferizaj

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Ferizaj ofron shërbime të nivelit primar në Komunën e Ferizajit. QKMF në Ferizaj tashmë ka integruar shërbimet e Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në kuadër të shërbimeve ditore të Qendres së Mjekësisë Familjare Numër 2 dhe ka angazhuar stafin në ofrimin e shërbimeve edukative të kujdesit para dhe post natal për gratë shtatzëna dhe çiftet.

Main Family Medicine Center in Mitrovica

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Mitrovicë, “Dr. Nexhat Çuni”, ofron shërbime të kujdesit parësor në kuadër të komunës së Mitrovicës. QKMF në Mitrovicë tashmë ka integruar shërbimet këshilluese/informuese të Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në kuadër të shërbimeve ditore të QKMF-së për të përmirësuar kështu satisfakcionin e pacientit/klientit dhe për të përmirësuar indikatorët që orientojnë shërbimet e nivelit parësor kah ato ku pacienti është në qendër të kujdesit.

The Municipality of Sterpca

Departamenti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në kuadër të komunës së Shtërpcës vetëm ka integruar shërbimet e Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në kuadër të Ambulantës së Mjekësisë Familjare në Drajkovc. Kjo Qendër sjell në një dhomë komunitetet nga të gjitha etnicitetet e kësaj komune dhe ofron shërbime konsultative antinatale e postnatale për të kontribuar kështu në informimin e pacientit me informatat e mjekësisë së bazuar në dëshmi.

UNICEF

UNICEF-i është i mandatuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve, për të ndihmuar në plotësimin e nevojave të tyre themelore dhe për të zgjeruar mundësitë e tyre për të arritur potencialin e tyre të plotë. UNICEF-i në Kosovë synon të sigurojë që të gjithë fëmijët, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre socio-ekonomike ose etnike, të kenë qasje në shërbime cilësore dhe miqësore dhe mundësi për t’i ndihmuar ata të mbijetojnë, zhvillojnë, pasurojnë potencialin e tyre dhe të bëhen qytetarë aktivë dhe përgjegjës të komuniteteve të tyre.

Swiss Embassy

Ambasada Zvicerane përfaqëson interesat e Zvicrës në vend dhe gjithashtu zbaton bashkëpunimin e Zvicrës për zhvillim dhe ndihmën humanitare në terren. Si përfaques zyrtar i Zvicrës, ambasada mbulon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me çështjet konsullore dhe marrëdhëniet diplomatike midis dy vendeve. Ambasada përfaqëson interesat e Zvicrës në fushat e çështjeve politike, ekonomike dhe financiare, rregullimet ligjore, shkencën, arsimin dhe kulturën.

The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice

Instituti Dartmouth për Politikat Shëndetësore dhe Praktikë Klinike – paraqet një histori 30-vjeçare që bëjnë pyetje sfiduese për kujdesin shëndetësor — tashmë duke punuar për të rregulluar problemet. Vizioni i tij për ndërtimin e sistemeve të qëndrueshme të kujdesit ndaj pacientëve dhe i përkushtuar për një popullatë të shëndetshme në të gjithë botën.

Dartmouth-Hitchcock Medical Center

Qendra Mjekësore Dartmouth-Hitchcock – është një qendër mjekësore akademike që përfshin Qendrën e Kancerit Norris Cotton, një qendër gjithpërfshirëse e kancerit – të emëruar nga Institucioni Nacional i Kancerit; Spitalin e Fëmijëve në Dartmouth; dhe dy qendra të nivelit 1 të traumës për të rritur dhe fëmijë. Ne punojmë me Dartmouth-Hitchcock në projekte të hulumtimeve, ndër të cilat ato që ndihmojnë strategjinë e Ministrisë së Shëndetësisë. Ndër disa punime të realizuara në bashkëpunim përfshijnë studimet në performancën spitalore dhe vlerësimin e nevojave të kujdesit shëndetësor në komunat juglindore të Kosovës.

AmeriCares

AmeriCares – një organizatë humanitare e cila siguron përgjigje të menjëhershme nevojave emergjente mjekësore dhe mbështet programet afatëgjata humanitare në vende të ndryshme në botë. Ofrimi i ndihmës së AmeriCares në Kosovë është përqëndruar në tri fusha synuese: shërbime emergjente, ortopedi, dhe shërbime neonatale. Partneriteti në mes ANF-së dhe AmeriCares ka rezultuar me mbi 1,000,000 dollarë donacion i ilaçit Survanta, pa të cilën rreziku i vdekjes së foshnjave të lindura parakohe do të ishte 80%. AmeriCares gjithashtu ka mbështetur ANF-në në sigurimin e pesarieve për departamentin e Gjinekologjisë në QKUK, tuba të frymëmarrjes dhe një makinë të CRP-së për analizat e gjakut.

Direct Relief

Direct Relief është një korporatë jo-fitimprurëse me përfitim publik, e themeluar në Shtetin e Kalifornisë – SHBA, me mision që të përmirësojë shëndetin dhe jetesën e qytetarëve. Direct Relief punon drejt mbështetjes së aktiviteteve të partnerëve të saj duke ofruar burime financiare, teknike, dhe materiale esenciale shëndetësore.

March of Dimes

March of Dimes – një fondacion i shquar Amerikan që ka ndihmuar suksesshëm gratë dhe fëmijët në SHBA për vite. AMC është inspiruar posaçërisht nga misioni i kësaj organizate. ANF bashkëpunon me March of Dimes në përkthimin dhe adaptimin e të gjitha materialeve edukative në gjuhën Shqipe, Serbe, dhe Turke për përdorim të grave dhe mban të drejtën për përdorimin e informatave më të përditësuara rreth shëndetit të nënës dhe fëmijës për ta ndarë me komunitetin e ANF-së.

World Health Organization

Orgaizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH, ka prioritet shëndetësinë universale andaj prioritetet e saj po kthehen kah sigurimi gjithëpërfshirës i casjes në shëndetësi. OBSH bashkëpunon me politikë-bërës, partnerë botërorë në shëndetësi, shoqëri civile, akademi dhe sektor privat për të përkrahur zhvillimin e sistemit shëndetësor në vende të ndryshme të botës. Gjithashtu, OBSH përkrah vendet që të arrijnë zhvillimin e kujdesit shëndetësor gjithëpërfshirës, të casshëm, barabartë dhe me fokus qytetarin; mbështesë zhvillimin e teknologjisë dhe inovacionit në shëndetësi dhe fuqizojë sistemet informative në shëndetësi që diktojnë vendim-marrjen e bazuar në të dhëna.

UNFPA

UNFPA – është agjensi UN-i për ofrimin e një bote ku çdo shtatzëni është e dëshirueshme, çdo lindje është e sigurt dhe potenciali i çdo të riu është i përmbushur. ANF-ja, në partneritet me UNFPA-në, do të këshilloj Ministrinë e Shëndetësisë për shëndetin riprodhues përmes Koalicionit të Organizatave të Shëndetit Riprodhues. UNFPA poashtu mbështet pilot projektin e skriningut të kancerit të qafës së mitrës në Prishtinë. Paraprakisht, ka mbështetur edhe përkrahjen teknike ndaj Ministrisë së Shëndetësisë përgjatë reformës së krijimit të Linjave Profesionale.

700 for Science

Partneri ynë kryesor në Programin e Ekzaminimit të Kancerit Cervikal. 700 For Science është i përbërë nga hulumtues, udhëheqës të industrive, sipërmarrës dhe investitorë të mëdhenj. Ky fondacion kërkon teknologji premtuese dhe pastaj formon ekipe me ekspertët brenda shtetit për të futur inovacionet e kujdesit shëndetësor në vendet nevojtare.

Solidar Suisse Kosovo

Solidar Suisse Kosovo – e përkushtuar për një shoqëri më të drejtë – socialisht, politikisht dhe ekonimikisht. Mbështetja e Solidar Suisse Kosovë-s ështe duke mundësuar që ANF të kryej vlerësimin e nevojave për gratë shtatzëna dhe të porsalindurit, rezultatet e të cilit do të përdoren për avokimin e skemës shëndetësore për nënat në Ministrinë e Shëndetësisë.

Embassy of the Czech Republic

Ambasada e Republikës Çeke në Kosovë mbështet Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas. Më konkretisht mundëson forcimin e planprogramit, zgjerimin e tij, mbarëvajtjen e shërbimeve ditore si dhe trajnimin e stafit përgjegjës për ofrimin e këshillimeve.

UNMIK

Ky mision në Kosovë siguron kushtet për një jetë normale dhe paqësore për të gjithë banorët e Kosovës dhe avancon stabilitetin regjional në Ballkanin Perëndimor. Zyra e UNMIK-ut mbështet përpjekjet tona për të zgjeruar shërbimet e Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në komunën e Shtërpcës.

Australian Embassy and Permanent Mission in Vienna

Përmes programit të tyre direkt të ndihmës mbështet fuqizimin dhe zgjerimin e shërbimeve këshilluese të Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në një nga komunat jashtë Prishtinës.

Abbot Pharmaceuticals

Abbot Pharmaceuticals – është kompani mbarëbotërore e kujdesit shëndetësor që prodhon pajisje mjekësore dhe farmaceutike. ANF ka qenë në gjendje të sigurojë një SiPAP për QKUK-në, e cila ështe një pajisje mjekësore që rregullon frymëmarrjen për foshnjat. Një arritje e tillë është bërë e mundshme përmes donacionit të Farmaceutikës Abbott.

Cycle Kosovo for Children

Miqtë tanë kryesor të cilët ndihmojnë në sigurimin e pajisjeve të duhura për Repartin Neonatologjik çdo vit. CKC – çiklizmi rreth Kosovës për fëmijët – është një iniciativë e Mark Dixon dhe Thomas Flenagan, çiklistë ndërkombëtarë që jetojnë në Kosovë dhe të cilët çdo vit organizojnë ngjarjen e mbledhjes së fondeve, duke ftuar çiklistët në sfidë përreth Kosovës për mbështetjen e programeve tona të furnizimit.

Save the Children

Qasja e programit të Save the Children bazohet në ndërhyrjet e drejtpërdrejta dhe vendosjen e praktikave të mira, ngritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe bartësit lokal të detyrave t’iu përgjigjen nevojave të fëmijëve. Save the Chiildren gjithashtu avokojnë për legjislacionin dhe politika që do të inkorporojnë praktikat gjithëpërfshirëse dhe do të kenë mekanizma të përshtatshëm financiarë për të mbështetur përgjigjet sistematike dhe për rrjedhojë të arrijnë ndryshime pozitive afatgjata për të gjithë fëmijët.
Ministria e Shëndetësisë – si rezultat i suksesit të mëparshem të partneritetit Dartmouth-Kosovë, ANF ka qenë duke punuar me Ministrinë së fundmi në krijimin e linjave profesionale për Gjinekologjinë/Obstetrikën dhe Neonatologjinë, në ndërtimin e një sistemi më të mirë menaxhues të ofrimit të kujdesit shëndetësor për nëna dhe fëmijë, fuqizimin e partneritetit Dartmouth-Kosovë, si dhe ofrimin e asistencës teknike në politika shëndetësore dhe hulumtim.
QKUK – Qendra Klinike Universitare e Kosovës, është i vetmi institucion në Kosovë që ofron shërbime të nivelit terciar në kujdesin shëndetësor. ANF ka ofruar mbështetje të vazhdueshme QKUK-së në pesë vitet e fundit duke përfshirë sigurimin e inkubatorëve për foshnja, furnizimin e ilaçit jetë-shpëtues Survanta, makinën SiPAP që rregullon frymëmarrjen në foshnja dhe shumë të tjera. Projekti i partnetitetit tonë më të fundit përfshin hapjen e Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në Klinikën Gjinekologjike Obstetrike, ku çdo ditë rreth 20 gra ndjekin seanca edukimi rreth planifikimit të familjes, shtatzënisë dhe kujdesit të fëmijës.
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Prishtinë ofron shërbime të nivelit primar në Komunën e Prishtinës. QKMF në Prishtinë tashmë ka integruar shërbimet e Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në kuadër të shërbimeve ditore të Qendres së Mjekësisë Familjare numër 4 në ofrimin e shërbimeve edukative të kujdesit para dhe post natal për gratë shtatzëna dhe çiftet. Në të njëjtën kohë zoton zgjerimin e këtyre shërbimeve edhe në disa QMF të tjera në Prishtinë.
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Ferizaj ofron shërbime të nivelit primar në Komunën e Ferizajit. QKMF në Ferizaj tashmë ka integruar shërbimet e Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në kuadër të shërbimeve ditore të Qendres së Mjekësisë Familjare Numër 2 dhe ka angazhuar stafin në ofrimin e shërbimeve edukative të kujdesit para dhe post natal për gratë shtatzëna dhe çiftet.

Qendra Kyresore e Mjekësisë Familjare në Mitrovicë

Komuna e Shtërpcës

UNICEF

Ambasada Zvicërane

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Mitrovicë, “Dr. Nexhat Çuni”, ofron shërbime të kujdesit parësor në kuadër të komunës së Mitrovicës. QKMF në Mitrovicë tashmë ka integruar shërbimet këshilluese/informuese të Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në kuadër të shërbimeve ditore të QKMF-së për të përmirësuar kështu satisfakcionin e pacientit/klientit dhe për të përmirësuar indikatorët që orientojnë shërbimet e nivelit parësor kah ato ku pacienti është në qendër të kujdesit.
Departamenti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në kuadër të komunës së Shtërpcës vetëm ka integruar shërbimet e Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në kuadër të Ambulantës së Mjekësisë Familjare në Drajkovc. Kjo Qendër sjell në një dhomë komunitetet nga të gjitha etnicitetet e kësaj komune dhe ofron shërbime konsultative antinatale e postnatale për të kontribuar kështu në informimin e pacientit me informatat e mjekësisë së bazuar në dëshmi.
UNICEF-i është i mandatuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve, për të ndihmuar në plotësimin e nevojave të tyre themelore dhe për të zgjeruar mundësitë e tyre për të arritur potencialin e tyre të plotë. UNICEF-i në Kosovë synon të sigurojë që të gjithë fëmijët, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre socio-ekonomike ose etnike, të kenë qasje në shërbime cilësore dhe miqësore dhe mundësi për t’i ndihmuar ata të mbijetojnë, zhvillojnë, pasurojnë potencialin e tyre dhe të bëhen qytetarë aktivë dhe përgjegjës të komuniteteve të tyre.
Ambasada Zvicerane përfaqëson interesat e Zvicrës në vend dhe gjithashtu zbaton bashkëpunimin e Zvicrës për zhvillim dhe ndihmën humanitare në terren. Si përfaques zyrtar i Zvicrës, ambasada mbulon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me çështjet konsullore dhe marrëdhëniet diplomatike midis dy vendeve. Ambasada përfaqëson interesat e Zvicrës në fushat e çështjeve politike, ekonomike dhe financiare, rregullimet ligjore, shkencën, arsimin dhe kulturën.

The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice

Dartmouth-Hitchcock Medical Center

AmeriCares

Direct Relief

Instituti Dartmouth për Politikat Shëndetësore dhe Praktikë Klinike – paraqet një histori 30-vjeçare që bëjnë pyetje sfiduese për kujdesin shëndetësor — tashmë duke punuar për të rregulluar problemet. Vizioni i tij për ndërtimin e sistemeve të qëndrueshme të kujdesit ndaj pacientëve dhe i përkushtuar për një popullatë të shëndetshme në të gjithë botën.
Qendra Mjekësore Dartmouth-Hitchcock – është një qendër mjekësore akademike që përfshin Qendrën e Kancerit Norris Cotton, një qendër gjithpërfshirëse e kancerit – të emëruar nga Institucioni Nacional i Kancerit; Spitalin e Fëmijëve në Dartmouth; dhe dy qendra të nivelit 1 të traumës për të rritur dhe fëmijë. Ne punojmë me Dartmouth-Hitchcock në projekte të hulumtimeve, ndër të cilat ato që ndihmojnë strategjinë e Ministrisë së Shëndetësisë. Ndër disa punime të realizuara në bashkëpunim përfshijnë studimet në performancën spitalore dhe vlerësimin e nevojave të kujdesit shëndetësor në komunat juglindore të Kosovës.
AmeriCares – një organizatë humanitare e cila siguron përgjigje të menjëhershme nevojave emergjente mjekësore dhe mbështet programet afatëgjata humanitare në vende të ndryshme në botë. Ofrimi i ndihmës së AmeriCares në Kosovë është përqëndruar në tri fusha synuese: shërbime emergjente, ortopedi, dhe shërbime neonatale. Partneriteti në mes ANF-së dhe AmeriCares ka rezultuar me mbi 1,000,000 dollarë donacion i ilaçit Survanta, pa të cilën rreziku i vdekjes së foshnjave të lindura parakohe do të ishte 80%. AmeriCares gjithashtu ka mbështetur ANF-në në sigurimin e pesarieve për departamentin e Gjinekologjisë në QKUK, tuba të frymëmarrjes dhe një makinë të CRP-së për analizat e gjakut.
Direct Relief është një korporatë jo-fitimprurëse me përfitim publik, e themeluar në Shtetin e Kalifornisë – SHBA, me mision që të përmirësojë shëndetin dhe jetesën e qytetarëve. Direct Relief punon drejt mbështetjes së aktiviteteve të partnerëve të saj duke ofruar burime financiare, teknike, dhe materiale esenciale shëndetësore.

March of Dimes

Organizata Botërore e Shëndetësisë

UNFPA

700 for Science

March of Dimes – një fondacion i shquar Amerikan që ka ndihmuar suksesshëm gratë dhe fëmijët në SHBA për vite. AMC është inspiruar posaçërisht nga misioni i kësaj organizate. ANF bashkëpunon me March of Dimes në përkthimin dhe adaptimin e të gjitha materialeve edukative në gjuhën Shqipe, Serbe, dhe Turke për përdorim të grave dhe mban të drejtën për përdorimin e informatave më të përditësuara rreth shëndetit të nënës dhe fëmijës për ta ndarë me komunitetin e ANF-së.
Orgaizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH, ka prioritet shëndetësinë universale andaj prioritetet e saj po kthehen kah sigurimi gjithëpërfshirës i casjes në shëndetësi. OBSH bashkëpunon me politikë-bërës, partnerë botërorë në shëndetësi, shoqëri civile, akademi dhe sektor privat për të përkrahur zhvillimin e sistemit shëndetësor në vende të ndryshme të botës. Gjithashtu, OBSH përkrah vendet që të arrijnë zhvillimin e kujdesit shëndetësor gjithëpërfshirës, të casshëm, barabartë dhe me fokus qytetarin; mbështesë zhvillimin e teknologjisë dhe inovacionit në shëndetësi dhe fuqizojë sistemet informative në shëndetësi që diktojnë vendim-marrjen e bazuar në të dhëna.
UNFPA – është agjensi UN-i për ofrimin e një bote ku çdo shtatzëni është e dëshirueshme, çdo lindje është e sigurt dhe potenciali i çdo të riu është i përmbushur. ANF-ja, në partneritet me UNFPA-në, do të këshilloj Ministrinë e Shëndetësisë për shëndetin riprodhues përmes Koalicionit të Organizatave të Shëndetit Riprodhues. UNFPA poashtu mbështet pilot projektin e skriningut të kancerit të qafës së mitrës në Prishtinë. Paraprakisht, ka mbështetur edhe përkrahjen teknike ndaj Ministrisë së Shëndetësisë përgjatë reformës së krijimit të Linjave Profesionale.
Partneri ynë kryesor në Programin e Ekzaminimit të Kancerit Cervikal. 700 For Science është i përbërë nga hulumtues, udhëheqës të industrive, sipërmarrës dhe investitorë të mëdhenj. Ky fondacion kërkon teknologji premtuese dhe pastaj formon ekipe me ekspertët brenda shtetit për të futur inovacionet e kujdesit shëndetësor në vendet nevojtare.

Solidar Suisse Kosovo

Ambasada e Republikës Çeke në Kosovë

UNMIK

Ambasada e Australisë në Vienë

Solidar Suisse Kosovo – e përkushtuar për një shoqëri më të drejtë – socialisht, politikisht dhe ekonimikisht. Mbështetja e Solidar Suisse Kosovë-s ështe duke mundësuar që ANF të kryej vlerësimin e nevojave për gratë shtatzëna dhe të porsalindurit, rezultatet e të cilit do të përdoren për avokimin e skemës shëndetësore për nënat në Ministrinë e Shëndetësisë.
Ambasada e Republikës Çeke në Kosovë mbështet Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas. Më konkretisht mundëson forcimin e planprogramit, zgjerimin e tij, mbarëvajtjen e shërbimeve ditore si dhe trajnimin e stafit përgjegjës për ofrimin e këshillimeve.
Ky mision në Kosovë siguron kushtet për një jetë normale dhe paqësore për të gjithë banorët e Kosovës dhe avancon stabilitetin regjional në Ballkanin Perëndimor. Zyra e UNMIK-ut mbështet përpjekjet tona për të zgjeruar shërbimet e Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në komunën e Shtërpcës.
Përmes programit të tyre direkt të ndihmës mbështet fuqizimin dhe zgjerimin e shërbimeve këshilluese të Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas në një nga komunat jashtë Prishtinës.

Abbot Pharmaceuticals

Cycle Kosovo for Children

Save the Children

Abbot Pharmaceuticals – is a worldwide health care company producing medical devises and pharmaceuticals. AMC was able to secure a SiPAP for UCCK, which is a medical equipment device that regulates breathing for infants. Such achievement has been made possible through the donation of Abbot Pharmaceuticals.
Our friends in helping secure needed equipments for Neonatology Unit annually. CKC is an initiative of Mark Dixon and Thomas Flanagan – international cyclists living in Kosovo – who annually organize the fundraising cycling event, inviting cyclists on a challenge around Kosovo to support our supply programs.
Save the Children program approach is based on direct interventions and the establishment of good practices, capacity building of civil society and local duty bearers to respond to the needs of children. Save the Children also advocates for legislation and policies that will incorporate inclusive practices and have appropriate financial mechanisms to support systemic responses and therefore achieve long lasting positive changes for all children.

Kontakti

ADRESA: Rr. Eqrem Qabej, Lam 4, Hyrja. VI, Nr. 8 | 10000, Prishtina, Kosovë

Tel : +383 49 110 333
e-mail: info@amchealth.org