Qëllimi kryesor i këtij projekti është të mbështesë krijimin e linjave të shërbimeve për shëndetin e gruas dhe të foshnjës si model për linjat tjera të shërbimeve. Duke marrë parasyshë që linjat e shërbimeve janë temë e re në Sistemin Shëndetësor është më se e qartë se kjo fushë ka nevojë për mbështetje, rekomandime dhe intervenime, si dhe studime të performancës për të gjitha tri nivelet e shërbimeve të kujdesit (primar, sekondar dhe terciar) me të vetmin qëllim për përmirësimin e reformës së kujdesit shëndetësor.

AMC, në partneritet me UNFPA, gjatë vitit 2014 ka kryer një hulumtim për ti ofruar përhkrahje fillestare Ministrisë së Shëndetësisë në zhvillimin e Linjave të Integruar të Shërbimeve Profesionale për Gjinekologjinë, Obstretrinë dhe Linjës Profesionale të Neonatologjisë, duke cuar drejtë një sistemi menaxhues për shërbim më të mirë mjekësorë për nënat dhe foshnjet.

Gjatë 2014, programi ynë ka zhilluar një koncept notë mbi ngritjen e Bordit të Gjinekologjisë, Obstretrisë dhe Linjave Profesoinale të Neonatologjisë (GONPS), hulumtim mbi kapacitetin njerëzor për implementimin e reformës së re dhe ka kryer studime të performancës së spitalit në inventor. Raporti i parë final zhvilloi politikat që përdoren si mjet për mbështetjen e themelimit të linjave të shërbimit në Kosovë.