Projekti për ndihmë të jashtme kishte për qëllim të parë dhe kryesor t’u ofroj zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë një pikëpamje nga jashtë dhe këshillim për cështjet me prioritet të identifkuara nga ta. Vec kësaj, grupi këshillues ka asistuar gjithashtu në ngushtimin e këtyre prioriteteve duke I bërë ato më të fokusuara në fushëveprimin e tyre jo vetëm për audiencën e brendshme, por edhe për komunitetin e donatorëve të përfshirë në këtë sektor. Me kërkesë të zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetit, antarët e grupit këshillues ishin në dispozicion për takime ku këto cështje janë diskutuar dhe përpunuar. Grupi gjithashtu ka mbajtur takime të rregullta për të diskutuar dhe identifikuar cështjet që do ti paraqiteshin zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë. Gjithashtu, me kërkesë të zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, anëtarët e grupit këshillues morrën pjesë në disa konferenca dhe diskutime grupore në lidhje me sektorin e shëndetit në Kosovë. Si rezultat I këtyre diskutimeve, anëtarët e grupit punues kanë zhvilluar strategji dhe qasje për trajtim të disa cështjeve të interest. Planet janë të vazhdohet në dy drejtime kryesore:

  • Këshilla për cështje të menjëhershme – Kjo ka përfshirë mbështetjen/këshillimin direct në: cështjet e Ministrisë në lidhje me hartimin e politikave dhe hapat strategjik që mund ti përmirësonin sistemet dhe rezultatet. Partneriteti me AUK ka dhënë ekip të ekspertëve dhe një panel këshillues të jashtëm që ndihmoi Ministrinë të mendojë në mënyrë strategjike për cështje të ndryshme të interesit për Ministrinë.
  • Koordinimin e donatorëve dhe zhillimin e projektit. Vec kësaj, partneriteti ka qenë I përfshirë direct në zhvillimin e programeve për Ministrinë dhe në emër të Ministrisë. Mbështetja ka përfshirë zhvillimin e propozimeve konkrete të bazuara në nevojat e sistemit si dhe këshillim direkt dhe koordinim me donatorët potencial.