-Prishtinë 30 Nëntor 2017

Aktivitetet e Koalicionit K10 tani do të mund t’i përcjellni edhe në platformën online, e cila është lansuar dje. Platforma do të ofrojë më shumë informata për aktivitetet e K10, ngjarjet, informata për shëndetin seksual dhe riprodhues, të drejtat në këtë fushë si dhe materiale të ndryshme. Përpos kësaj, kjo platformë do të shërbejë edhe si një urë lidhëse për organizatat anëtare dhe aktivitetet e tyre.

Koalicioni K10 përbëhet nga këto organizata anëtare: Aksioni për Nëna dhe Fëmijë, Asociacioni për Edukim dhe Zhvillim të Shëndetësisë (AHED), Artpolis, Qendra Kosovare për Luftimin e Kancerit të Gjirit (Jeta/Vita), Shëndet për të Gjithë (Health for All), Fondi Kosovar për Popullsi (KOPF), Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatar (PEN), Shoqata e së Drejtave të Pacientëve në Kosovë (PRAK), Rrjeti i Grupit të Grave të Kosovës (RrGGK), Shoqata Kosovare për Promovimin, Avancimin dhe Mbrojtjen e Shëndetit të Adoleshentëve (Shko-Pa-Msha).

Platformën mund ta vizitoni duke klikuar linkun butonin e mëposhtëm ‘ Platforma K10’

Falenderim i vecant shkon për donatorin ‘United Nations Population Fund Kosovo’, pa ndihmën e së cilit nuk do të ishte i mundshëm ky lansim